Serviços de resseguros

CPV code: 66700000-7.

Parent caregory: Serviços de finanças e seguros.

Sub categories

66700000-7: Serviços de resseguros
66710000-0: Serviços de resseguros de vida
66720000-3: Serviços de resseguros de acidentes e de saúde

Change language

Презастрахователни услуги
Zajišťovací služby
Genforsikringsvirksomhed
Rückversicherungen
Υπηρεσίες αντασφάλισης
Reinsurance services
Servicios de reaseguro
Edasikindlustusteenused
Jälleenvakuutuspalvelut
Services de réassurance
Reinsurance services
Viszontbiztosítási szolgáltatások
Servizi di riassicurazione
Perdraudimo paslaugos
Pārapdrošināšanas pakalpojumi
Servizzi tar-ri-assigurazzjoni
Herverzekeringen
Usługi reasekuracji
Serviços de resseguros
Servicii de reasigurare
Zaistenie
Pozavarovalniške storitve
Återförsäkringar